top of page

Případ: Britský investor na českém trhu s obnovitelnými zdroji

Náš klient byl zahraniční investor, který chtěl vstoupit na český trh obnovitelné energetiky. Potřeboval pochopit místní politické a regulatorní prostředí, které sektor ovlivňuje. Nejprve jsme zmapovali politická a regulatorní rizika, která by mohla ovlivnit návratnost. Po provedení investice jsme klientovi poskytli služby nefinanční due diligence. Díky našim službám byl schopen upravit své plány tak, aby investoval efektivněji, bezpečněji a využil příležitosti, které mu nabízelo politické a regulatorní prostředí.


Klient

Nezávislý investiční fond z Velké Británie. Specializuje se na etické investování do technologií s pozitivním společenským dopadem. Vyhýbá se kapitálu z nedemokratických zemí.


Zadání

Mapování politických a regulatorních rizik v oblasti obnovitelné energetiky v České republice. Prověření nefinančních a reputačních rizik spojených s potenciálními partnery a stakeholdery.


Řešení


Pravidelné měsíční reporty

Měsíční reporty o politických rizicích v sektoru obnovitelné energetiky v ČR byly na míru zpracované podle potřeb klienta a obsahovaly tři části:

  • Popis politického prostředí a jeho dopadu na obnovitelnou energetiku. Zahrnoval analýzu stranického spektra, postoje k sektoru, legislativních iniciativ a plánů.

  • Analýza regulatorního vývoje a jeho dopadu na investice do obnovitelné energetiky. Zahrnovala sledování změn v národní i evropské legislativě a jejich důsledků pro podmínky investování.

  • Mapování zainteresovaných stran a jejich role v sektoru obnovitelné energetiky. Zahrnovalo identifikaci klíčových hráčů v soukromém, veřejném i politickém sektoru, jejich zájmů, motivací, vlivu a vztahů k našemu klientovi.

Konzultace reagující na aktuální situaci

Následovaly ad hoc konzultace o dalších rizicích a okolnostech, které se objevovaly během investičního procesu. Konzultace byly rychlé, flexibilní a reagovaly na aktuální situaci. Zajistili jsme také nefinanční due diligence partnerů a osob spojených s investicí. Tyto prověrky zahrnovaly ověření integrity, reputace, historie a možných rizik spojených s potenciálními partnery a osobami, se kterými klient přicházel do kontaktu.Zajímá vás náš přístup?

Sledujte nás pro zisk novinek z oboru a více informací o naší práci.


Comments


bottom of page